Dôležitá informácia ku voľbám (29.10.2022)

Oznámenie o hlasovaní do prenosnej volebnej urny.

Oznamujeme voličom, že volič môže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. (je potrebné, aby osoba bola zapísaná v zozname voličov, do ktorého okrsku patrí podľa trvalého pobytu). Takúto žiadosť možno urobiť na telefónnom čísle 0915 572 086 osobne, alebo prostredníctvom inej osoby v deň volieb.