VZN č. 8/2019

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.