Veľkokapacitné kontajnery (28.04.2020)

Mesto Ružomberok v spolupráci so zmluvným partnerom Technické služby Ružomberok, a. s. pripravila na rok 2020  novú koncepciu ohľadne pristavovania veľkokapacitných kontajnerov (ďalej len VKK). Na základe prebiehajúcich legislatívnych zmien ohľadne skládkovania komunálneho odpadu a v snahe vytriediť čo najviac zložiek z komunálneho odpadu bude Mesto Ružomberok pristavovať VKK 3 x ročne /zákonom stanovené minimum/ v jednotlivých volebných obvodoch. K tejto zmene sme boli nútení pristúpiť z dôvodu vysokého finančného zaťaženia vo forme zákonných poplatkov, ktoré musí Mesto Ružomberok odvádzať štátu. Len na porovnanie, oproti minulému roku, nárast finančných nákladov na skládkovanie v r. 2020 predstavuje cca 50.000 EUR navyše pri ročnej produkcii cca 10 000 t komunálneho odpadu. Ďalším dôvodom prečo Mesto pristupuje k tomuto kroku je uzatvorenie skládky odpadov Biela Púť a od roku 2021 musí byť každý komunálny odpad triedený. Za posledné 2 roky mesto dosahuje len  40% úroveň vytriedenia, čo je stále podpriemerné a to sa následne prejavuje vo finančom zaťažení mesta.

Nový spôsob spočíva v umiestnení štyroch kontajnerov na jedno stojisko, kde budú občania separovať odpad priamo na mieste. Kontrolu nad separáciou bude mať pracovník TS Ružomberok, a.s.
Okrem toho pripomíname, že Mesto Ružomberok vychádza v ústrety svojim občanom aj prevádzkou zberného dvora odpadov v areáli Technických služieb Ružomberok, a .s., na ktorom môžu občania bezplatne odovzdať odpad v pondelok, stredu, piatok, sobotu. Otváracie hodiny sú zverejnené na webovej stránke Technických služieb Ružomberok.

Harmonogram vývozov VKK – jar 2020

Video ku príspevku od MTR