Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
na rok 2017

Mesto Ružomberok v zmysle §9 ods.1 VZN č. 6/2016 o poskytovaní dotácií zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017 a to v nasledovných oblastiach:

a) Oblasť zdravia, telovýchovy a športu
b) Oblasť kultúry a médií
c) Oblasť výchovy a vzdelávania
d) Sociálna oblasť a oblasť iných verejnoprospešných služieb
e) Oblasť cestovného ruchu

Úplne a pravdivo vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými prílohami možno podať na podateľňu Mestského úradu v Ružomberku v čase úradných hodín, alebo prostredníctvom poštovej prepravy v období od 02.11.2016 do 30.11.2016. V prípade, že pri vypĺňaní žiadosti dôjde k pochybnostiam, záujemcovia nech sa obrátia na príslušných referentov za uvedené oblasti.

S pozdravom

Ing. Paulína Kleinová
Mestský úrad Ružomberok
Oddelenie regionálneho rozvoja a kultúry
referát cestovného ruchu a kultúry

tel: +421 44 431 44 90
mobil: +421 905 241 293
e-mail: kleinova@ruzomberok.sk
web: www.ruzomberok.sk

Príloha č.1 – Výzva na predkladanie…
Príloha č.2 – Všeobecné záväzné nariadenie č.6
Príloha č.3 – VZN – príloha č.3 (činnosť/prevádzka)
Príloha č.4 – VZN – príloha č.3b (činnosť/prevádzka)
Príloha č.5 – VZN – príloha č.4 (projekt)
Príloha č.6 – VZN – príloha č.4b (projekt)