Rýchlostná cesta R1, úsek Korytnica – Ružomberok (01.07.2016) + VIDEO

Mestský úrad v Ružomberku oznamuje, že Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava, zaslalo Mestu Ružomberok oznámenie o zmene navrhovanej činnosti zámer „Rýchlostná cesta R1, úsek Korytnica – Ružomberok“.

Do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v budove Mestského úradu Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, č. dv. 15 v termíne do 06.07.2016. Verejnosť môže svoje písomné pripomienky doručiť príslušnému orgánu (Ministerstvo ŽP resp. Mesto Ružomberok) v termíne do 06.07.2016.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r1-usek-korytnica-ruzomberok-