Mestská polícia upozorňuje občanov! (30.08.2020)

Koncom augusta prichádza obdobie, keď mnoho ľudí začalo so zberom úrody. S touto činnosťou vzniká aj množstvo biologicky rozložiteľného odpadu. Ešte aj v dnešnej dobe to niektorí ľudia riešia takým spôsobom, že tento odpad, či už je to suchá tráva, konáre, lístie, zemiakovú vňať jednoducho pália. Musíme však upozorniť, že časy, keď si každý na svojom pozemku  pálil čo chcel sú už preč a takéto konanie je v rozpore so súčasnou legislatívou. Podľa Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nesmie biologicky rozložiteľný odpad zneškodňovať inak ako je to dané v tomto zákone. V zmysle uvedeného zákona aj mesto Ružomberok prijalo všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území  Mesta Ružomberok. Podľa § 13 biologicky rozložiteľný odpad je každý vlastník  – producent  povinný kompostovať buď vo vlastnom kompostovacom zariadení, odvezením na vlastné náklady do Kompostárne v Bielom Potoku alebo na zberný dvor, respektíve uložením do nato určených vriec a nádob (120 l nádoba hnedej farby),  kde vývoz zabezpečí zmluvný vývozca.

Uvedené platné VZN zakazuje zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch. Kontrolovať  dodržiavanie tohto nariadenia sú oprávnení poverení zamestnanci mesta, Mestská polícia Ružomberok a orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií. Pri zistení porušenia VZN môže Mestská polícia Ružomberok uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 33 EUR, alebo primátor mesta v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uložiť pokutu pre fyzické osoby do výšky 1 500 EUR. U právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov je to pokuta  do výšky 6 638 EUR.