IBV Luhy (01.10.2019)

Vážení spoluobčania !
Dôležitá informácia: Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) LUHY – lokalita budúcej výstavby rodinných domov

V súvislosti s usporiadaním vlastníckych vzťahov a scelením poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu rodinných domov v lokalite Biely Potok – Luhy (JPÚ) si dovoľujeme opätovne požiadať:

–      domnelých dedičov, ktorí majú vedomosť o tom, že v predmetnej lokalite ostali ešte pozemky po svojich predkoch neprededené, žiadame o podanie návrhu na obnovu dedičského konania (ak je to možné čím skôr):

(súdny poplatok 6,50 €, potrebné je osloviť príslušný súd, ktorý riešil prvotné dedičské konanie po poručiteľovi – tento návrh si môžete ako domnelí dediči napísať aj sami, avšak návrh musí obsahovať všetky náležitosti – ak to nebudete vedieť, treba osloviť notára, ktorý Vám návrh napíše)

–       po podaní predmetného návrhu na obnovu dedičského konania na príslušný súd, Vám tento návrh súd opatrí na Vašej kópii pečiatkou – treba si tento návrh uchovať z dôvodu jeho priloženia k anketovému lístku (tento je možné pripojiť k vyplnenému anketovému lístku, na ktorom vyjadríte Váš názor aj napriek tomu, že toho času nie ste zapísaní na listoch vlastníctva – pokiaľ bude priložený opečiatkovaný návrh na obnovu dedičského konania príslušným súdom s vyznačeným dátumom jeho podania, bude takýto anketový lístok akceptovateľný a započítaný do prieskumu, pokiaľ tak neurobíte, takýto anketový lístok bude neplatný!!!)

Nakoľko vyhodnotenie prvej ankety (máj 2019) nebolo úspešné, resp. nebol získaný dostatočný počet percent súhlasných stanovísk známych vlastníkov v tejto lokalite na podanie žiadosti o vykonanie JPÚ, Mesto Ružomberok uskutoční koncom roku 2019 opätovne anketu (prieskum) za účelom zisťovania záujmu o vykonanie jednoduchých pozemkových úprav – lokalita LUHY.

Cieľom navrhovaných jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) je predovšetkým usporiadanie vlastníckych vzťahov vzhľadom na ich veľkú rozdrobenosť a usporiadanie pozemkov s ohľadom na ich budúce využitie, ktoré je definované platným územným plánom mesta na individuálnu bytovú výstavbu.