Zápis do Materskej školy (09.05.2018)

Riaditeľstvo MŠ Ružomberok – Biely Potok oznamuje, že zápis do Materskej školy Ružomberok – Biely Potok, Hlavná 26 na školský rok 2018/19 sa uskutoční dňa 9. mája 2018 od 7:00 do 16:00 hodiny.

Podmienky zápisu: Do materskej školy môžu zapísať zákonní zástupcovia dieťa: 1. vo veku od dvoch do šiestich rokov, 2. ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky alebo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

Forma a priebeh zápisu: Zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca) spolu s dieťaťom, pričom predloží: – vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (ktorá je dostupná priamo v MŠ, alebo na webovom sídle Mesta Ružomberok oddelenie školstva a športu/tlačivá, formuláre), a tiež na web stránke materskej školy – kópiu rodného listu dieťaťa, – potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa dochádzať do materskej školy, ktoré je súčasťou žiadosti, pričom sa potvrdenie predkladá najneskôr do 7 dní od podania žiadosti – ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

V prípade, že počet prihlásených detí do materskej školy je vyšší, ako je možné prijať v zmysle § 28 ods. 10 až 15 zákona č. 245/2008, riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí podľa nasledovných kritérií prijímania detí do materskej školy, vypracovaných podľa smernice o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Ružomberok, interný predpis č. 047, prerokovaných pedagogickou radou, ako aj radou školy 1. deti, ktoré k 31. augustu dovŕšia vek päť rokov, 2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, 3. deti, ktoré k 31. decembru dovŕšia vek päť rokov, 4. deti, ktoré k 31. augustu dovŕšia vek štyri roky, 5. deti, ktoré k 31. decembru dovŕšia vek tri roky, 6. deti od dvoch rokov veku je možno prijať vo výnimočných prípadoch, ak to umožnia kapacitné možnosti MŠ a budú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky napr. ak má dieťa zvládnuté základné hygienické návyky a súčasne ak má osvojené samoobslužné činnosti v obliekaní, jedení a pod. Ďalej budú prednostne prijaté deti s trvalým bydliskom na území mesta Ružomberok pred uchádzačmi s iným trvalým bydliskom a deti, ktorých súrodenci už dochádzajú do danej MŠ. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa do MŠ príjme len vtedy, ak má MŠ vytvorené materiálne, priestorové, personálne – asistent učiteľa a iné potrebné podmienky. Rozhodnutie o prijatí do materskej školy vydáva riaditeľka materskej školy spravidla do 30 dní.

Riaditeľka MŠ: Mária Jablonská

Pozrite si plagát ku akcii